Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Bardejov

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Bardejov

Majer 5
08501 Bardejov
IČO: 42027136

Informácie o inštitúcii Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Bardejov

Profil školy

 

Typ školy

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstva Košice od 1.9.2005 ako plne organizovaná základná a materská škola s právnou subjektivitou.

 

Patrónka školy

 

je svätá sestra Faustína, ktorá pripomína ľudstvu pravdu o milosrdnej láske Boha ku každému človeku, dokonca i k najväčšiemu hriešnikovi. Jej životné krédo „Ježišu, dôverujem v Teba“ sa stalo aj krédom našej školy.

 

Výchovno-vzdelávací proces

 

je realizovaný v duchu kresťanskej morálky. Cieľom cirkevnej katolíckej školy je popri kvalitnom vzdelaní porovnateľnom so štátnymi školami rovnakého typu poskytovať žiakom ich zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky a tak pre spoločnosť vychovať vzdelaných ľudí s jasnou duchovnou orientáciou. Ide o rozvoj rozumových schopností žiaka, získavanie potrebných návykov v mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej výchove, výchove ku kresťanskému plneniu povinností a výchove k aktívnej činnosti v kresťanskom spoločenstve.

 

Kvalita pedagóga

 

Najdôležitejším článkom v dosahovaní našich cieľov je osobnosť pedagóga. Kresťanský pedagóg je odborníkom vo svojej oblasti a zároveň človekom s hlbokými morálnymi hodnotami. Pedagóg vo svetle viery chápe svoju činnosť ako osobné poslanie v rámci Božieho plánu. Je povolaný svojou prácou a životom hlásať biblickú radostnú zvesť a žiakov viesť ku Kristovi, ktorý je učiteľom všetkých.

 

Zameranie školy

 

1. prioritou je zameranie na cudzie jazyky. Zmenou učebného plánu sme dosiahli zvýšenie počtu hodín cudzieho jazyka za týždeň (5., 7., 8. a 9. ročník 5 krát za týždeň, 6. ročník 4 krát za týždeň). Žiaci oboch stupňov majú možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku aj formou poobedňajších krúžkov. V blízkej budúcnosti zavedieme cudzí jazyk ako riadny vyučovací predmet aj na 1. stupni.

2. prioritou školy je počítačová gramotnosť. Zmenou učebného plánu sme zaviedli informatiku ako riadny predmet vo všetkých ročníkoch 2. stupňa. K dispozícii je moderná počítačová učebňa, ktorú žiaci i verejnosť vo veľkej miere využívajú aj v čase mimo vyučovania. Internet je samozrejmosťou a k dispozícii sú počítačové krúžky, krúžok počítačovej grafiky, krúžok strojopisu, internet pre verejnosť a ďalšie aktivity.

 

Sociálny rozmer

 

Nevyhnutná je aj sociálna práca školy. V kresťanskej škole si musíme viac všímať rodiny v núdzi a podľa možností im účinne pomáhať. Školu navštevujú aj žiaci z málo podnetného prostredia. Do budúcnosti je nevyhnutné nájsť a využívať efektívne formy ich vzdelávania a integrácie.

 

Škola s spoločnosť

 

Škola nikdy nestojí mimo spoločenského diania – je práve naopak v centre pozornosti ako obce, tak aj rodičov a inštitúcií, ktoré môžu do výchovy a vzdelávania vstupovať. Jej poslaním je práca pre všeobecné dobro. Svoje aktivity, priestory, prostriedky, skúsenosti i ďalšie hodnoty dáva do služieb miestnej komunity i celej spoločnosti.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Martin ŠMILŇÁK Riaditeľ
Mgr. Rastislav ZÁMBORSKÝ Zástupca

Kde nás nájdete?

Zobrazit